Politologia

Politologia

Politologia

Przejdźmy teraz na moment do próby charakterystyki dziedziny zwanej politologią. Jest to nauka, która wykazuje duże powiązanie ze sferą polityki. To jest nic innego jak jedna z nauk politycznych. Łączy się etymologicznie z angielskim określeniem political science czy też z francuskim wyrażeniem sciences politiques. W tym zakresie mowa o nauce w kontekście społecznych nauk, która ma dotyczyć całej sfery działalności ujmującej w sobie na przykład sprawowanie władzy politycznej, ale też i badanie roli tejże polityki oraz władzy politycznej w życiu społecznym w ogóle, jak i funkcji w życiu jednostki. Do tego dochodzi także kwestia teorii dotyczących sensu istnienia, funkcji, roli oraz zadań i historii rozwoju rozmaitych politycznych organizmów takich jak specyficzne organizacje czy też instytucje.

Politologia

Wpływ ma tu także charakter państwa. Ta dziedzina wiedzy cechuje się wyodrębnieniem trzech nadrzędnych kategorii badawczych w swoim obrębie. Mowa tu o władzy, polityce oraz państwie. Wszystkie one są nadrzędnymi i niezbędnymi elementami politologii, bez których owa dziedzina nie miałaby racji bytu. Politolodzy natomiast czyli działacze bezpośrednio związani z dziedziną politologii są to osoby, które mają być swego rodzaju ekspertami, specjalistami mającymi doradzać zarówno rządom, jak także kierować niekiedy partiami politycznymi, doradzać im i współpracować z nimi.

W naszym kraju natomiast przez lata zauważyć się dawało wyróżnienie na osobno politykę oraz politologię. Były one traktowane jako osobne nauki o charakterze politycznym. W tym zakresie nie było to jednak wszystko, co wchodziło w skład nauk politycznych. Dodatkowo warto też wspomnieć o historii myśli społecznej, ekonomii politycznej, historii politycznej, nauce o państwie, socjologii stosunków politycznych, geografii politycznej. Badania te cechują się charakterem interdyscyplinarnym. Mają zatem duży związek na przykład z socjologią czy też prawem oraz nawet sferą psychologii.

Artykuł napisany przez: